Home
Acties
Gespreksstof
Contact

Doelstelling, beleid en beloning

Stichting Pand 33 werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. Stichting Pand 33 beoogt op allerlei manieren het goede voor Sliedrecht en mensen daarbuiten te zoeken. Natuurlijk valt het opvangen van (hang)jongeren direct op, maar gezien de doelstelling van deze stichting is er veel meer.

In haar statuten staat:

Artikel 2: Doel en Middelen
 • De stichting heeft ten doel:
  In en vanuit Kerkbuurt 264 genaamd Pand 33 mensen, door woord en daad, in aanraking te laten komen met de liefde van de Drie-enige God.
  Concreet betekent dat:
  • opvang en begeleiding van (hang)jongeren;
  • ondersteuning van kwetsbare mensen/groepen;
  • ondersteuning van armen in binnen- en buitenland;
  • sociale en diaconale dienstverlening;
  • geestelijk opbouwwerk en pastoraat.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het huren en beheren van de ontmoetingsruimte van Kerkbuurt 264 genaamd Pand 33;
  • het inschakelen van vrijwilligers die aan deze doelstelling willen meewerken.
 • De stichting betrekt haar middelen uit:
  • giften, legaten en erfstellingen;
  • verkoop van consumpties en eventueel andere zaken die ten goede komen aan de doelstelling;
  • alle overige bijdragen, baten en inkomsten, waaronder eventuele subsidies.

De stichting heeft tot nu toe geen legaten, erfstellingen of subsidies gekregen. Dat betekent dat we door de verkoop van consumpties enige inkomsten hebben. Deze zijn lang niet genoeg om de kosten te dekken. Dus draait het werk alleen dankzij giften en de inzet van vrijwilligers.

Activiteiten

Pand 33 biedt vier dagen onderdak aan jongeren. Het pand wordt bezocht door jongeren. Iedere jongere is hartelijk welkom ongeacht geloof of etnische achtergrond. Tweemaal per jaar wordt voor de jongeren een feestavond georganiseerd. In principe in maart en in september. Dit kost de jongeren niets. Gezelligheid en spelletjes staan centraal. Jongeren die trouw komen worden VIP genoemd. VIP staat voor Vriend in Pand. Die vriendschappelijke sfeer en gezelligheid bevordert een goede verhouding tussen de verschillende groepen. In de contacten willen we de jongeren leren kennen en helpen we hen met hun zoektocht in het leven. Geregeld zijn er gesprekken over onderwerpen die hen interesseren. Van alles komt aan de orde. Staan zij open voor het christelijke geloof, dan bieden we ze de mogelijkheid om hierover meer te weten te komen. Pand 33 biedt verschillende gespreksgroepen aan. Ook groepen waarin zij kunnen groeien in hun geloof. Op dit terrein werkt Pand 33 samen met KopS. KopS betekent Kerk op Straat. Zo bereikt Pand 33 ook allerlei kwetsbare groepen. Het geeft mensen mogelijkheden om geestelijk uit te groeien. Via KopS worden mensen in kroegen bereikt met de liefde van God en worden er cursussen gegeven die mensen helpen om te ontdekken wie ze zijn en hoe zij iets kunnen betekenen voor anderen. Bovendien kan Stichting Pand 33 in samenwerking met KopS ook andere hulp bieden. Denk aan financiële bijstand, praktische hulp of speciale diaconale - en pastorale hulp. Er worden bijvoorbeeld dagjes georganiseerd voor mensen met een krappe beurs. Zo is er een paar keer een vriendenvloot uitgevaren. Eigenaars van plezierjachten namen gratis gezinnen mee die anders nergens naartoe gaan. (Zie verder ook Contact.)

ANBI

Stichting Pand 33 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Giften zijn van de belasting aftrekbaar.

RSIN 815379651 (Stichting Pand 33, KvK 24386898)
RSIN 824169165 (Maatschap KopS, KvK 24478913)

De contactgegevens (zie onder contact)

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (zie onder contact)

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt verzorgd door de Bastiaansadviesgroep. Burgemeester Wuiteweg 45, 9203 KA Drachten. Tel. 0512-583080
www.bastiaansadviesgroep.nl
Jaarrekening 2021